Kampen om banene

Private aktører som tilbyr fotballskoler blir møtt med total avvisning av NFFs lokalavdelinger og kommuner når de vil leie baner, selv om de driver innenfor regelverket. «NFF anerkjenner ikke aktører utenfor idrettens og fotballens felleskap», heter det i et dokument Josimar har fått tilgang til.

Tekst: Lars Johnsen

Gjennom 2019 og 2020 har det vært utstrakt kommunikasjon mellom Norges Fotballforbund (NFF), Kulturdepartementet (KUD) og private fotballskoler for å klargjøre regelverket for å leie ut spillemiddelfinansierte baner til aktører som ikke er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Private fotballskoler Josimar har vært i kontakt med, mener NFF er på jakt etter paragrafer som rettferdiggjør at forbundet kan minimere private aktørers fotballtilbud.

– Ja. Ubetinget, sier Lars Hoel fra Oslo Keeperskole AS, en liten aktør som tilbyr ekstratrening for keepere i alderen 10-16 år på tvers av klubber.

Men de paragrafene finnes ikke. Måten private fotballakademier kan bremses på, er å nekte dem å leie spillemiddelfinansierte baner. Men ifølge KUD har kommuner og klubber lov til å leie ut sine anlegg til private, selv om banene er finansiert av det offentlige gjennom spillemidler, så lenge det dreier seg om kortere leieforhold. Denne presiseringen av regelverket skal, etter KUDs anmodning, ha blitt kommunisert fra NFF ut til klubber og kretser.

Likevel blir private fotballskoler blankt avvist av kommuner når de forhører seg om baneleie. Kommuner henviser til NFF som «ikke anerkjenner aktører utenfor fotballens og idrettens fellesskap».

– NFF forsøker å stoppe oss gjennom kommunene, mener Lars Hoel.

At små, private aktører møtes av stengte dører og kalde skuldre er et stort paradoks, mener flere vi har snakket med, ettersom NFFs selv ikke har noen problemer med å leie ut det spillemiddelfinansierte nasjonalanlegget Ullevaal Stadion til konserter og treningskamper med utenlandske lag i direkte konkurranse med norsk elitefotball, eller at dyre privatgymnas ikke blir utsatt for det samme.

Oslo Keeperskole AS ønsket denne sommeren å arrangere keeperskole i Kristiansand for unge målvakter i Agder. De forhørte seg med blant annet breddeklubben Greipstad IL om muligheten for å leie deres bane.
Leder i Greipstad tok kontakt med Kristiansand kommune. Kommunen forhørte seg med NFF Agder (tidligere Agder fotballkrets). Tilbakemeldingen fra kommunen til klubben så vel som keeperskolen var klar:

«NFF anerkjenner ikke aktører utenfor idrettens og fotballens fellesskap.»

Svaret fra kommune og krets kommer på direkten, mener Lars Hoel, uten at noen av dem har vurdert om deres treningstilbud faktisk faller utenfor regelverket for bruk av spillemiddelfinansierte baner.

– De er ikke tilsnakkendes. Vi arrangerer keeperskoler over to-tre dager på forskjellige steder med ujevne mellomrom. Men nei-svaret kommer på autopilot.

Kommune og krets – hånd i hånd
– For anlegg finansiert av det offentlige, der prioriterer vi idrettslagene. Det er vår policy. En privat, kommersiell aktør vil opptre i konkurranse med den organiserte idretten og det ønsker vi ikke å legge til rette for, sier Stein Tore Sorthe, leder i idrettsenheten i Kristiansand kommune

Er det noen lovhjemmel mot å leie ut til private aktører?
– Jeg kan ikke detaljene i dette, men i departementets reglement for spillemidler står det noe om hva anlegg som mottar spillemidler skal brukes til. Dette er en diskusjon som dukker opp med jevne mellomrom.

Retningslinjene fra Kulturdepartementet fastslår at det er lov å leie ut til enkeltarrangementer og arrangementer over to-tre dager?
– Om den organiserte idretten ikke har behov for anlegg i en periode eller en helg, hender det at kommunen leier ut til andre aktører, forteller Sorthe. 
– Det som er spesielt i dette tilfellet er at dette er en virksomhet som er i direkte konkurranse med idretten. Det vi har gitt beskjed til keeperskolen om er: dersom de samarbeider med lokale klubber, skal vi være behjelpelige med anlegg. Hvis ikke de ønsker å samarbeide med den organiserte idretten, understreker det bare mitt poeng om at dette er en virksomhet som konkurrerer med den organiserte idretten, og da prioriterer vi den.

Ifølge Lars Hoel er det ikke usant at de har fått beskjed om at kommunen kan være behjelpelige med anlegg dersom de samarbeider med en klubb. Men det er en «høna og egget»-situasjon, hevder han. En reell diskusjon kommer ikke av flekken når kommunens holdning er en ren videreformidling av NFFs syn, mener han. Ifølge Hoel er klubbene klar over denne holdningen, og tør ikke inngå noe samarbeid.

Har Kristiansand kommune vært i kontakt med NFF?
– Ja, vi har spurt NFF Agder. Ikke i år, men ved en tilsvarende henvendelse i fjor. De er enige i vår holdning til dette. Om NFF Agder hadde ønsket å stille anlegg til rådighet, så hadde vi gjort det.

Epostutveksling Josimar sitter på, viser at kommunen i juni i år var i kontakt med NFF Agder – helt konkret om keeperskolens forespøresel. Og NFF Agder svarte altså at de ikke anerkjenner aktører utenfor idretten, et synspunkt som ble videreformidlet fra Kristiansand kommunen til Oslo Keeperskole

Så dette er ikke kommunens prinsippielle ståsted?
 – Jo, noen prinsipper har vi. Når anlegg er finansiert med spillemidler så er det betalingssatser som vedtas i bystyret hvert år. Men det dukker alltid opp situasjoner som man ikke er kjent med, så det blir noen skjønnsmessige vurderinger. Da gjør vi administrative vedtak etter forvaltningsloven, som kan påklages. Det er tydelig i vår policy at vi prioriterer den organiserte idretten. 

Om kommunen er i tvil om en kommersiell aktør har et godt ekstratilbud, som for eksempel ikke ivaretas av klubbene selv, konsulterer de idrettens organer, forteller Sorthe.

– Vi har et kommunalt idrettsråd, det er kretser og forbund. Om idrettens organer selv mener at dette er et supplement, så skal vi legge til rette for det. Vi har oppfattet denne henvendelsen som en kommersiell konkurrent og da kan ikke vi se at det offentlige skal legge til rette for det.

Yngvar Håkonsen, daglig leder i NFF Agder, husker ikke på stående fot ordlyden i epostene i forbindelse med keeperskole-saken, men sier at klubber har mulighet å gå i tandem med private, men det er ikke noe kretsen anbefaler. Det som er viktig for kretsen er at det er klubbene som holder oversikten over aktiviteten, har kontrollen på pengestrømmen og sørger for at arrangementet foregår i henhold til regelverket.

Ifølge KUD er det lov å leie ut spillemiddelfinansierte baner til arrangementer over to-tre dager?
– Det stemmer.

For å være innenfor loven, trenger ikke en privat aktør og en klubb inngå et samarbeid på den måten som NFF Agder mener er «den beste aktiviteten for klubbene, fotballen og idretten».
– Jeg tenker det er viktig å holde seg innenfor loven. Holder man seg innenfor lover, er det greit.

Så de kunne ha fått leie bane av kommunen, selv om NFF Agder ikke anbefaler utleie av spillemiddelfinansierte baner til private aktører?
– Jeg mener å huske at det du sier er riktig. Så lenge de holder seg innenfor lover og regler fra departementet, så er det lov.

Likevel fikk Oslo Keeperskole blankt nei.

– Kommunen skjønner ikke hva de har bestemt. De bare forholder seg til NFFs utsagn. Klubbene er redde for å samarbeide med oss ettersom kommunen sitter på anleggene, sier Lars Hoel.

Åpning for utleie til private
Åsmund Berge, fagdirektør i avdeling for sivilsamfunn og idrett i Kulturdepartementet sier han ikke er kjent med at kommuner, etter å ha rådført seg med sin lokale NFF-avdeling, sier nei til at private kan leie baner – selv om forespørselen gjelder arrangementer av kortere varighet.
– Jeg er ukjent med akkurat det, men om det forholder seg slik så er ikke det riktig. Det er en åpning for det, og det har vi presisert i uttalelsen som er sendt NFF og som de fleste akademiene vil være kjent med. Samlet sett gir dette et bilde som kommuner og idrettslag kan forholde seg til. Om kommunene sier nei i sin alminnelighet, så får det stå for kommunens regning. Det er en åpning i regelverket for at de kan leie ut anleggene til arrangementer av kortere varighet, eller enkeltarrangementer, sier Berge.

Er det greit at kommuner sier nei til private aktører, uten å vurdere henvendelsens innhold?
– Vi vil ikke reagere på det. Det er anleggs eiers rett til å leie ut innenfor rammene, eller å la være å leie ut. Det er ikke noe pålegg fra KUDs side om at det må vurderes nærmere. 

Skal NFF ha en rolle i å avgjøre om kommuner skal si ja eller nei til utleie av spillemiddelfinansierte anlegg?
– I henhold til regelverket har de ikke det. Hva en kommune eller en klubb gjør i den sammenhengen, det styrer ikke vi. Den enkelte kan påpeke overfor anleggseier, kommunen eller idrettslaget, at det er en åpning for utleie også til private, fortjenestebaserte aktører i henhold til regelverket.

Synet fra Ullevaal
Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, forteller at NFFs overordnede policy er at mest mulig av fotballaktiviteten i Norge skal foregå i norske fotballklubber. 
– På den måten er de under idrettens lover og verdier. Det er viktig for barn og unge i dag at verdisettet i idretten gjelder på de arenaene barna er.

Ifølge Hansen har ikke NFF noe grunnlag for å kritisere innholdet eller hvordan private aktører faglig sett legger opp de ulike tilbudene. NFF er ikke redd for konkurrerende metodikk eller pedagogikk, forteller han.
– Det er selvfølgelig helt i orden. Det vi er opptatt av at pengene som legges igjen i fotball i Norge, at det går tilbake til idretten og ikke ned i en privat, kommersiell aktørs lomme. Det er et viktig argument for at det bør foregå i våre medlemsklubber. 

Ekstratilbud i tillegg til ordinær klubbaktivitet, er et er et marked som er kommet for å bli, mener NFF-direktøren.
– Det er et kjøpekraftig samfunn nå. Man ønsker et så godt tilbud som mulig, så vi kjenner vårt ansvar som er å veilede og samarbeide med våre medlemsklubber og legge til rette for et spekter av aktivitetstilbud og ekstratilbud i medlemsklubber. Vi synes det er positivt at det finnes ekstratrening på lørdager, eller ulike varianter av det. Så vi er opptatt av vi stadig vekk på utvikle oss og sørge for best mulig kvalitet i medlemsklubbene.

Markedet som har vokst fram –  har ikke private aktører noen plass der?
– Med tanke på markedsmekansimene har de en plass. Fordi det er kjøpekraft i samfunnet. Med tanke på vår struktur, er vi ikke spesielt glade i dem. 

I tillegg er det en klasseskillesak, mener Hansen.
– Private aktører de har ikke mekanismer som vi har i våre medlemsklubber for å fange opp lavinntektsfamilie. Så det blir et tilbud for dem som har råd til å betale. Det er negativt for norsk idrett. Og så vil det dra ressurser ut av nærmiljøet. Sånn sett er de ikke noen positiv bidragsyter, sier Hansen.

Men han legger til:
– Vi må selvfølgelig erkjenne at for en enkeltspiller, et talent som gjerne vil bli bedre og vil ha et godt ekstratilbud med god metodikk, at vedkommende isolert sett vil ha nytte av det. Du vil finne historier på at det har vært bra for den enkeltes utvikling, det er det ikke noe tvil om.

Gjør dere noe aktivt, med tanke på på baner som er finansiert av det offentlige?
– Vi er aktive i den forstand at vi har understreket det regelverket som gjelder baner som er finansiert av spillemidler. Der ligger det føringer fra KUD. For spillemiddelfinansiert baner er det avgjørende at aktiviteten er av «fleridrettsige formål». Der har det kommet presisering fra KUD nå som sier at kommersielle aktører kun kan få leie over 2-3 dager. At man ikke skal fortrenge fleridrettlig aktivitet. Det finnes eksempler på at klubben har leid ut sin bane til kommersielle aktører, og at dermed klubbens egne ikke har fått slippe til ettersom det ikke generere inntekter. Det har kommet tøffe føringer på det og det har vi kommunisert ut til klubbene.

Selv om utleie av spillemiddelfinansierte baner i kortere perioder er lov, synes ikke NFF-direktøren at det er i orden at slike baner leies ut til private. 
– Det er for så vidt ikke greit. Fotballskoler er et eksempel i den tiden vi er inne i nå. De blir både «brandet» og koster mye. De har sikkert bra innhold, deltakerne får sikkert en god uke, det må vi erkjenne. Det vi ønsker er at pengene som går til slike fotballskoler kunne ha blitt brukt mye mer fornuftig inn i en medlemsklubb, med tanke på totaliteten. 

Debatt
Presiseringen fra KUD Hansen refererer til kom i 2019 etter mye kommunikasjon mellom NFF, KUD og den private aktører Nordic Football Academy (NF Academy. Må ikke forveksles med NFA, som er Norsk Fotballakademi. Journ. anm.). Det siste dokumentet i denne føljetongen Josimar har sett er fra mai 2020.

NF Academy sendte i april 2019 en henvendelse til KUD om leie av det spillemiddelfinansierte anlegget til SK Rollon til to arrangementer, et helgearrangement og et tredagers arrangement i skolens sommerferie, var i strid med regelverket.

Det var det ikke, skrev KUD tilbake noen dager senere.

Å leie ut spillemiddelfinansierte idrettsanlegg til «private, fortjenestebaserte aktører» var lov i det omfanget. Dette ble også utbrodert i et brev fra KUD til NFF i april 2020.

I januar 2020 kom NFF på banen: 

«NF Academy er offensive om dagen og sender brev til veldig mange klubber i flere kretser for å lande avtaler om bruk av bane. Strategien er avtale om bruk av ett anlegg 3-4 ganger per år med utgangspunkt i dialogen med Kulturdepartementet i 2019. Planen er å avtale tilsvarende med et visst antall anlegg i kretsen. NF Academy har sju avdelinger som hver for seg henvender seg til klubber/baneeier for å låne anlegget 3-4 ganger landet rundt. Om aktiviteten ikke er så stor på et anlegg, så blir det et stort volum når vi ser på aktivitet i krets eller nasjonalt. Spørsmålet er om dette aktivitetsomfanget er iht ‘Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet’», skrev NFF i en epost til KUD 29. januar 2020.

To dager senere sendte NFF en ny mail til KUD og la ved en oversikt over alle private fotballaktørers leie av spillemiddelmiddelfinansierte baner, med spesielt fokus på arrangementene til NF Academy.

«Bakgrunnen for at NF Academy er den private arrangøren som vi ønsker avklaring rundt, er fordi de synes å være den mest offensive i utvikling av omfang. Samt at de har skrevet brev til NFF om at de ønsker en avklaring om hva vi mener – og at vi må tilskrive klubbene om at de kan leie ut sine anlegg med referanse i brev fra KUD. Hvis ikke vil de gå til rettslige skritt», skrev NFF i en epost til KUD  31. januar 2020.

NFFs juridisk avdeling kastet seg på 14. februar 2020. Espen Auberg, seksjonsleder juridisk avdeling, skrev dette i en epost til Åsmund Berge i KUD:

«Jeg viser til hyggelig samtale nettopp, og sender deg som avtalt et foreløpig utkast til et notat om NFFs forhold til private akademier. Som nevnt tror jeg det er viktig at vi står støtt på det juridiske grunnlaget, da dette fort kan bli noe som vi blir utfordret på i en rettslig tvist. Når vi har konkludert mht. det juridiske grunnlaget vil vi kunne bruke dette i vår kommunikasjon ut mot kretser og klubber. Jeg reiser på vinterferie i kveld og blir borte neste uke, så dette haster ikke, men fint om du ved anledning kan gå gjennom utkastet og komme med dine bemerkninger», skrev han.

Vi spurte Åsmund Berge i KUD om departementet har en rådgivende rolle overfor NFF, og hvorfor NFF tar kontakt med dem i dette tilfellet.
– NFF er er berettiget til å spørre oss om hva de vil, men om og hva vi kan og vil svare, avgjør vi. Det vi er pliktige til å svare på, og det gjorde vi i dette tilfellet, er forholdene rundt spillemiddelbestemmelsene. Han skrev også om andre forhold, men det er ikke vårt anliggende. Spillemiddelbestemmelsene forvalter vi, og det svarte vi på, sier Berge.

– Vi ba om en avklaring fra Kulturdepartementet om i hvilken grad klubber kan leie ut sine spillemiddelfinansierte baner til akademier uten at det kommer i konflikt med bestemmelsene. Og det har vi fått, sier Espen Auberg.

Seksjonsleder juridisk avdeling i NFF, Espen Auberg

18. mai sendte Auberg delte notatet «Juridiske rammer for NFFs forhold til private akademier» internt i NFF, ved å sende det til utviklings- og aktivitetsavdelingen i NFF ved Alf Hansen:

«Notatet tar sikte på å presisere i hvilken grad private akademier har anledning til, og rett til, å tilby fotballaktivitet i Norge, samt i hvilken grad NFF har anledning til å iverksette tiltak for begrense private akademiers tilbud om fotballaktivitet.»

«Det meste av organisert fotballaktivitet i Norge skjer i regi av idrettslag som er medlemmer av Norges Fotballforbund. Dette innebærer ikke at NFF og NFFs medlemsklubber har en eksklusiv rett til å tilby fotballaktivitet. Private akademiers anledning og rett til å tilby fotballaktivitet må vurderes opp mot offentlige begrensninger samt opp mot konkurranselovgivningen.»

– Dette er ikke et forsøk på å prøve det vi kan for å begrense private akademier. Hensikten var å avklare hvor private akademier står i forhold til lovgivningen. Bakgrunnen var at det var noen tvister i gjære mellom forbundet og private akademier, og at håndtering varierte fra krets til krets. Tanken var at vi må i hvert fall forholde oss til regelverket, og ut fra det komme frem til noen retningslinjer om hvordan NFF sentralt og lokalt skal forholde seg til private akademier, sier Espen Auberg, seksjonsleder i juridisk avdeling i NFF.

I notatet påpeker han at organisasjoner som NFF i realiteten er monopolister. Og organisasjoner i en slik posisjon skal vokte seg for å «utilbørlig utnytte en dominerende stilling» i markedet, og dermed bryte både norsk og europeisk konkurranselovgivning
– Ja. Tanken var å forsøke å definere noen rammer for hva konkurranselovgivningen gir oss rett til. Dette er er ganske komplisert juss. Først må man se om NFF som foretak er omfattet av konkurranselovgivningen. Mitt notat er ikke fasit, men det er et forsøk på å dra opp de problemstillingene som finnes mellom forbundet og akademiene, sier Auberg.

Lokal krig
For Ove Vindenes, daglig leder i NF Academy West, er det helt tydelig – som det er for Lars Hoel i Oslo Keeperskole AS – at NFF i årevis har jaktet etter paragrafer for å stoppe deres virksomhet. At NFF sender sitt notat om juridiske forhold til KUD for å få deres innspill, er et tegn på det, mener han.

– Før gikk det på barneidrettsbestemmelsene. Men vi sender ikke barn utenlands før de er 13, vi selekterer ikke spillere under 12 år lenger. Der har vi innrettet oss. De finner ingenting annet å ta oss på enn baneleie, det er det eneste middelet de har – og der opererer vi også innenfor. Men de vil egentlig stoppe oss fullt og helt.

For ham er det klinkende klart at NFFs mål er å stoppe alle private aktører i konkurranse med den norske klubb- og seriestrukturen. Et paradoks er det derfor, mener han, at forbundet ikke har noen problemer med å leie ut nasjonalarenaen til en privat aktør som arrangerer treningskamper. I fjor møttes Kristiansund og Manchester United midt i sesongen til den norske Eliteserien.

For den delvis spillemiddelfinansierte banen Ullevaal Stadion gjelder akkurat de samme retningslinjene som for alle andre spillemiddelfinansierte anlegg, forteller Åsmund Berge i Kulturdepartementet. I likhet med alle andre eiere av spillemiddelfinansierte fotballbaner, kan NFF leie ut sitt stadion til private, fortjenestebasert aktører, så lenge det handler om enkeltarrangementer eller arrangementer av kortere varighet.

Det var eventselskapet ProUnite som leide Ullevaal Stadion til denne kampen som ble spilt 30. juli 2019, tre dager før den 18. Eliteserie-runden. Selskapets direktør Sjur Mørk vil ikke si noe om hva de tjente på dette arrangementet.

– Jeg verken vil eller kan si noe om det. Det synes jeg ingen har noe med, sier Mørk.

NFF ønsker ikke å si noe om hva de tjente på å leie ut nasjonalanlegget til ProUnite.
– Utleie av stadion var et forhold mellom Ullevaal Stadion Idrett AS og ProUnite i dette tilfelle, svarer Øyvind Sakshaug, driftssjef i Ullevaal Stadion Idrett AS.

Ullevaal Stadion Idrett AS er heleid av NFF.
– Jeg ser ikke helt forskjellen på om en aktør heter NF Academy eller et eventselskap som henter inn Manchester United. Og jeg reagerer også på at et spillemiddelfinansiert anlegg som Sotra Arena kan leies ut til messer ti ganger i året, men ikke til fotball. Tiden den arenaen er utleid til annen virksomhet, går utover idrettsaktiviteten den er bygget for. NFF tar dem de er redd for. De er ute etter aktører som utfordrer dem. De tåler ikke å bli utfordret.

Han hører og leser de offentlige uttalelsene fra NFF sentralt. Fra Ullevaal er holdningene tydelige, men ikke spesielt konfronterende. Opplevelsen på bakrommet og på lokalt nivå er derimot at piggene er ute. 

– I Bergen og Hordaland har vi blitt motarbeidet fra dag én. De jobber aktivt for å stoppe oss. Det har de gjort hele veien fra vi startet for to og et halvt år siden.

Epostutvekslinger mellom NFF Hordaland og NF Academy som Josimar sitter på, vitner om steile fronter. Det private akademiet hevder at kretsen ringer rundt til unge spillere for å fortelle at de ikke bør delta på NF Academys tiltak om de ønsker å bli tatt ut på krets- eller sonelag. 

– Kretsen ringer også til motstandere og sier de ikke bør møte oss. En sone- og kretslagstrener i NFF Hordaland ble nektet å dele Facebook-innlegg fra NF Academy. 

Daglig leder i NFF Hordaland, Knut Berge, var tydelig og konfronterende i et innlegg på kretsens hjemmeside i mai 2019:

«Private, og dermed kommersielle, aktører ønsker å utnytte fotballens popularitet og omfang til egen vinning. NFF anerkjenner ikke slike aktører, og benytter anledningen til å advare på det sterkeste mot en slik dreining.»

NFF Hordaland bruker samme ordvalg som NFF Agder: «NFF anerkjenner ikke slike aktører.»

Innlegget ble også publisert i Bergensavisen.

Knut Berge svarte ikke på våre oppringninger. Josimar sendte ham derfor en rekke spørsmål pr. SMS. Berge svarte på epost og krevde at «formuleringene mine må brukes i sin helhet ved evt. publisering».

– Vi ønsker ikke å fremme, stimulere eller samarbeide med private og kommersielle aktører. Vi ønsker at all fotballaktivitet, herunder verdiskaping og evt. pengestrømmer, organiseres gjennom våre medlemsklubber. Dette sikrer bl.a. at aktiviteten er regulert og forankret i norsk idretts regelverk, demokrati og verdigrunnlag, skriver Knut Berge om NFF Hordalands holdning til private akademier.

Forsøker dere å begrense virksomheten til private fotballakademier – på hvilken måte i så fall?
Vi jobber kontinuerlig med klubb- og trenerutvikling for derigjennom å bygge klubbmiljøene så gode og attraktive som mulig. Derigjennom bør og vil eksterne kommersielle aktører, som opererer utenfor idrettens fellesskap, ikke være interessante eller relevante.

Ringer kretsen til unge spillere for å fortelle at de ikke bør delta på NF Academys tiltak om de ønsker å bli tatt ut på krets- eller sonelag?

– Nei

Er det riktig at NFF Hordaland tar kontakt med motstandere til NF Academy-lag og ber dem om å ikke stille til kamp?
– Nei, men om noen spør om råd vil vi fraråde det med bakgrunn i vår grunnholdning.

Har det hendt at personer med verv i kretskomiteer blir truet med å bli kastet ut av kretsen om de tar på seg oppdrag for NF Academy?
– Nei, men personer som velger å bidra hos kommersielle aktører vil ikke bli prioritert eller benyttet i kretsroller.

Er det riktig at en av deres soneansvarlige mistet sitt treneroppdrag for kretsen eter å ha delt Facebook-innlegg fra NF Academy?
– Nei, men det har vært kommunisert til tidligere sonetrener at promotering av kommersielle aktører ikke er ønskelig, eller forenlig med kretsrolle.

Organisasjoner i en slik tilnærmet monopolposisjon som NFF har i fotballen, må passe seg for å ikke skyve ut andre aktører og dermed «utilbørlig utnytte en dominerende stilling» i markedet, slik Auberg påpeker i sitt notat.

Ifølge Ove Vindenes det er akkurat det NFF gjør på lokalt nivå når de, etter hans syn, med alle midler forsøker å stoppe private aktører.
– Det er det de gjør, de utnytter sin markedsdominans og monopolsituasjon. Dem det til syvende og sist går utover er unge spillere, sier han.

Samtidig som kommuner, kretser og forbund bruker argumenter om spillemiddelfinansierte baner for å begrense private aktørers aktivitet, stusser Vindenes på at det samme regelverket ikke gjelder private skoler.

Private utdanningsinstitusjoner med fotballinjer, ungdomsskoler så vel som videregående skoler, leier spillemiddelfinansierte baner på daglig basis. Det er det åpning for i KUDs bestemmelser.

– Jeg synes det er rart at private skoler kan leie baner, men ikke vi som et privat akademi. 

Vindenes er klar på at tilbudene til NF Academy koster en pen slump penger, men klasseskilleargumentet fra NFF er han ikke med på.

– Vi har en ordning der vi tar med spillere fra lavinntektsfamilier som ikke har råd til å betale for våre tiltak. I fjor brukte vi over en halv million kroner på det. 

Dessuten, mener han, er den store kostnadsdriveren for unge spillere nettopp private gymnaser, ikke deltakelse på private ekstratilbud.

En skoleplass ved NTG Bærum AS er 85 prosent dekket av staten. De resterende 15 prosentene må dekkes av eleven. For skoleåret 2020/21 er denne summen 25 320 kroner. I tillegg kommer skolens idrettsavgift. For ett år med fotball, må eleven ut med 26 780 kroner. Ett skoleår på NTG Bærum koster totalt 52 100 kroner. Eventuelt personlig utstyr kommer i tillegg.

Og baner får de leie.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.