Kommentar: Voldtektssaken i Molde og ytringsfrihet på norske fotballkamper

Av Hans Fredrik Marthinussen, Jussprofessor, Universitetet i Bergen

 

2018-sesongens største ikke-sportslige sak i norsk fotball må utvilsomt kunne sies å være Molde-spilleren som er tiltalt for voldtekt. Saken har utløst protester på tribuner, beslagleggelse av bannere, påstander om ulovligheter og, som vanlig i norsk media, nyhetssaker om Petter Northug. At spilleren så ble frikjent, men dømt til å betale erstatning i samme sak, gjorde ikke saken noe enklere, verken for Molde eller fotball-Norge. Senest da Rosenborg gjestet Molde, skapte voldtektsbannere strid.

Det enkle utgangspunktet er at man skal anses uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette utgangspunktet er forankret i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og er sentralt i nesten all moderne strafferett. Verken jussen eller virkeligheten er imidlertid alltid så enkel, og Molde-saken illustrerer hvordan dette utgangspunktet fort kan bli komplisert – ikke minst når en domstol har sagt at det er overveiende sannsynlig at Molde-spilleren har begått den voldtekten han av flertallet i tingretten strafferettslig ble frikjent for.

For Molde-spilleren står svært mye på spill. Voldtekt er en alvorlig forbrytelse med en minimumsstraff på tre års fengsel. Fordi spilleren ikke er norsk, risikerer han dessuten å bli utvist fra Norge og hele Schengen-området. I og med at han er 27 år gammel, er det mye som tilsier at fotballkarrieren hans langt på vei vil være over dersom han skulle bli dømt for voldtekten når ankesaken kommer opp for lagmannsretten neste år.

Molde har fått kritikk for å la spilleren fortsette som før til tross for straffesaken som pågår. I lys av de svært store konsekvensene en dom vil ha for spilleren og fotballkarrierenes korte levetid, mener jeg det er en riktig avgjørelse av Molde ikke å suspendere vedkommende. Arbeidsrettslig er terskelen for suspensjon høy, det må bl.a. være grunnlag for avskjed, og suspensjon skal i utgangspunktet være kortvarig. En så alvorlig anklage som voldtekt mot en av klubbens spillere kan skade klubbens renommé, og nå har dessuten en domstol har funnet det klart sannsynlig at en voldtekt har skjedd. Det kan nok da i hvert fall argumenteres for at vilkårene for suspensjon er oppfylt, selv om det forekommer relativt sjelden at noen avskjediges for straffbare forhold som ikke har noen direkte sammenheng med arbeidsforholdet. Slike avskjeder forekommer typisk for stillinger som forutsetter en generell tillit, f.eks. politiansatte. Suspensjon vil også være naturlig der anklagen berører det arbeidet vedkommende utfører, f.eks. en ansatt i hjemmesykepleien som anklages for tyveri. For Molde-spillerens vedkommende er det ikke en slik direkte sammenheng mellom det han er tiltalt for og jobben hans, og heller ikke en slik skade på omgivelsene av å la ham utføre arbeidet sitt inntil dom foreligger, at det etter min mening er riktig å suspendere ham. Såfremt der er mulig bør vi la mennesker få utføre jobben sin inntil endelig dom er avsagt, også i fotballen.

Det er likevel forståelig at fotballsupportere reagerer. Mange reagerer åpenbart genuint negativt, men i fotballverdenen kan det nok ikke utelukkes at noen også gjør mest mulig for å «plage» motstanderlaget. Molde har et ansvar som arbeidsgiver for spillerens arbeidsmiljø og dessuten har de ansvar for sikkerhet på sine kamper. Molde Fotballklubb er dessuten ikke et offentlig organ, og har dermed ingen plikt til å ivareta ytringsfriheten på sine arrangementer. Som privatperson kan jeg fritt nekte andre å henge opp bannere med utsagn jeg ikke liker på min egen eiendom. Det følger ganske enkelt av eiendomsretten. Det samme kan Molde gjøre – som eier av stadionanlegget kan de nekte bannere eller ytringer de ikke ønsker. Det gjøres av fotballklubber i hele verden av sikkerhetsgrunner. Det helt banale eksempelet er at man normalt ikke slipper inn blant hjemmelagets kjernesupportere i supporterutstyr fra bortelaget. Men det kreves altså ikke en slik saklig grunn for private for å sensurere ytringer på egen eiendom – det står man fritt til, så lenge man ikke bryter andre lovregler. Klubbene kan i utgangspunktet også selv fritt velge å utestenge personer som de ikke ønsker på sine arrangementer. De eneste lovreglene som i praksis i særlig grad begrenser fotballklubbene i denne sammenhengen er diskrimineringslovverket, som innebærer at man ikke kan diskriminere mennesker utfra religion, kjønn, etnisitet, legning o.l.

Det kan være grunn til å påpeke at heller ikke NFF er et offentlig organ, og at seniorrådgiver i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Erlend Andreas Methis uttalelser til Josimar om at NFF skulle ha en særlig plikt til å legge til rette for ytringsfrihet på landskamper, enten er ønsketenkning eller Methis egne etiske standarder. Fra et etisk ståsted er jeg enig i at NFF bør legge til rette for ytringsfrihet, og at beslutningen om å nekte regnbueflagg på landskampen mot Russland (en beslutning som ble noe modifisert), var hårreisende. Men juridisk sett var NFF på trygg grunn som et privat rettssubjekt som arrangerer landskamp på privat eiendom, og som derfor står fritt til selv å bestemme rammene for dette. At enkelte har reagert på at politiet har assistert henholdsvis NFF og Molde, beror også trolig på en misforståelse. Politiet som etat kan selvsagt ikke sensurere ytringer, men politiet kan bistå en eier i å fjerne personer eller gjenstander som urettmessig befinner seg på hans eiendom. Det er klart nok en politioppgave.

I noen tilfeller kan klubbene faktisk ha en plikt til å stanse ytringer. Det kan gjelde ulovlige ytringer, som f.eks. rasistiske bannere. Dersom klubbene ikke griper inn i slike tilfeller, kan det i ytterste konsekvens bli ansett som medvirkning til den straffbare ytringen. Det skal nok likevel en del til, noe Molde-tilfellet illustrerer. Det er nemlig juridisk problematisk dersom fotballsupportere uttrykkelig omtaler den aktuelle Molde-spilleren som voldtektsmann. Reglene om ærekrenkelser er tatt ut av straffeloven, og ærekrenkelser er derfor ikke lenger straffbare, men de er fortsatt ulovlige i den forstand at de leder til et erstatningsansvar overfor den krenkede. Og dersom Molde-spilleren skulle bli helt frikjent for voldtekten, er spørsmålet om ikke det å omtale ham som voldtektsmann i løpet av 2018-sesongen kan pådra de som ytrer seg et erstatningsansvar. Denne litt uklare rettslige situasjonen, ikke minst uklar etter at en domstol har funnet det klart sannsynlig at en voldtekt har skjedd med de beviskravene som gjelder i nettopp andre saker enn straffesaker, innebærer at klubber neppe kan ha en plikt til å hindre slike ytringer på norske tribuner. Jeg mener imidlertid at det vil være etisk riktigst av norske klubber å hindre eller eventuelt å kreve fjernet bannere som reelt innebærer en stempling av Molde-spilleren som voldtektsmann, slik bl.a. Klanen gjorde på Vålerenga – Molde, inntil det eventuelt foreligger en fellende dom i saken. Og på Moldes egne kamper mener jeg det kan være en plikt for Molde som arbeidsgiver å sørge for at slike bannere ikke får henge fremme.

Det er derimot ikke noe hold i påstander om at det skulle være ulovlig å identifisere spilleren, og det er både useriøst og uetisk når spillerens advokat truer med søksmål i media for de som måtte gjøre nettopp det. Det sentrale er at man kanskje ikke rettmessig kan fremme anklager om at spilleren er skyldig i voldtekt, det er i følge praksis fra Høyesterett klart lovlig å gjengi den offentlige opplysningen om at «fotballspiller X» er tiltalt for voldtekt. At pressen har valgt ikke å navngi spilleren, skyldes ikke at dette ikke er lovlig, men at pressen har gjort en vurdering opp mot sin Vær Varsom-plakat, der pressens etiske regler har en høyere terskel for å identifisere tiltalte i straffesaker av hensyn til den belastningen omtale i pressen utgjør. For øvrig har Nettavisen i forbindelse med rettssaken valgt å navngi spilleren.

Juridisk sett er det altså etter min mening riktig at spilleren får fortsette å utføre sitt arbeid som fotballspiller i Molde Fotballklubb inntil voldtektssaken er avgjort i domstolene. Det er også utvilsomt slik at norske fotballklubber kan nekte ytringer på sine arenaer som de ikke ønsker. Kamper i Molde står trolig i en særstilling, da Molde som arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta sin egen ansatt.

Hvor langt klubbene bør gå i å sensurere ytringer på tribunene er først og fremst en etisk vurdering. Et godt eksempel på dette gir Branns håndtering av Kanarifansens usmakelige «Mind the gap»-banner. Brann sier de var kjent med banneret, ga beskjed om hva de synes om det, men grep ikke inn og nektet banneret. Brann valgte altså å la Kanarifansen ytre seg, en avgjørelse som har møtt kritikk. Jeg mener norske klubber, inkludert Molde, burde tillate bannere av typen «Sex krever samtykke», «et nei er et nei», eller andre rene markeringer mot voldtekt. Voldtekt er et stort samfunnsproblem, og siden den såkalte Hemsedal-saken har voldtektsproblematikken stått sentralt i norsk media. Når anklagene mot spilleren har ledet til tiltale, han ble frikjent mot fagdommerens stemme i tingretten, han ble dømt til å betale erstatning, saken er anket inn for lagmannsretten, og det i tillegg nå har dukket opp nye anklager om flere tilsvarende saker mot spilleren, er det rimelig grunn for norske fotballsupportere til å få markere avstand mot voldtekt på tribunene. Ikke minst synes jeg dette er på sin plass når Molde har valgt å gi spilleren tillitsverv til tross for de alvorlige anklagene. At spilleren er visekaptein for Molde, og i årets sesong har båret kapteinsbindet for klubben i kamp, er så uskjønnsomt at det nærmest skriker på en motreaksjon.

Støtt Josimar!

For å kunne drive med undersøkende journalistikk trenger vi hjelp fra våre lesere.

Vipps: 84433

Gi 50 NOK: Send sms med kodeord Eder til 2199.
Gi 100 NOK: Send sms med kodeord Junior til 2199.
Gi 200 NOK: Send sms med kodeord Falcao til 2199.
Gi 500 NOK: Send sms med kodeord Socrates til 2199.

Beløpet blir belastet din telefonregning.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.