Når absolutt ikke betyr absolutt

11. juni var fristen NFF satte for påmelding til ekstraordinære Fotballtinget. Denne var absolutt. Så ble fristen fjernet og 50 nye klubber meldte seg på.

Tekst: Lars Johnsen

På det ordinære Fotballtinget 14. mars ble det besluttet å flytte debatten og avgjørelsen om en norsk boikott av VM-sluttspillet i Qatar til 20. juni. På NFFs informasjonsside for Tinget, Forbundstinget.no, ble relevant informasjon raskt tilgjengelig. 

På Innkallingen til det ekstraordinære Fotballtinget sto det:

«Påmeldingsfristen er satt til fredag 11. juni.»

På fullmaktsskjemaet alle klubber må sende inn ved påmelding ble det gjentatt at fristen var fredag 11. juni. Fristen var «absolutt», kan vi lese på skjemaet.

Innkalling til det ekstraordinære Fotballtinget. Fristen var 11- juni.

Torsdag 10. juni var, ifølge en artikkel publisert på TV2.no 15. juni, bare 177 av landets 1750 fotballklubber påmeldt det ekstraordinære Fotballtinget. Antallet påmeldinger eksploderte det siste døgnet – til 420.

«Det viser at denne saken engasjerer Fotball-Norge. Det er ikke uventet når det er en sånn sak som skal behandles», uttalte Gro Tvedt Anderssen, NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i artikkelen. Tvedt Anderssen poengterte ikke overfor TV2 at fristen 11. juni faktisk ikke var den endelige fristen. 

Under innspurten mot det ekstraordinære Fotballtinget ble fristen tatt bort fra fullmaktsskjemaet. Der det tidligere sto 11. juni, en frist som var «absolutt», står det noe helt annet:

«Av praktiske årsaker ber vi om at påmelding skjer så tidlig som mulig.»

På Twitter fredag kveld opplyste Gro Tvedt Anderssen at det nå er 470 påmeldte klubber – en økning på 50 etter at «fristen» hadde gått ut.

Fra twitterbrukere fikk Tvedt Anderssen flere spørsmål på hva som har skjedd. Fristen som var absolutt, var ikke det fristen likevel? 

Fullmaktsskjema for det ekstraordinære Fotballtingetn.- Fristen var 11. juni, og den var «absolutt».

Kommunikasjonsdirektøren sa at informasjonen om at det var mulig å melde seg på helt frem til Tinget ble sendt ut direkte til klubbene i form av et nyhetsbrev. Denne eposten, som ifølge henne skal ha blitt sendt klubbene, limte Tvedt Anderssen inn i twittermelding:

«Vi får flere spørsmål om endelig påmeldingsfrist. Før hvert ting settes en frist på om lag en uke før, av administrative hensyn for planlegging som blant annet sjekking av fullmakter. Det er mulig å melde seg på helt fram til tinghelgen. Meld deg på her.»

Hasunds Hund FK i Bergen påpekte på Twitter fredag kveld at de ikke hadde mottatt noen slik epost.

I en epost til Josimar lørdag gjentok Tvedt Anderssen at dette nyhetsbrevet er sendt alle klubber.

Vi ba Hasunds Hund sjekke alle mailkontoer om de har mottatt noe slikt nyhetsbrev.
– Nei. Vi som alltid mottar info har gått gjennom mails og finner ingenting om utsettelse av frist. Fikk en mail fra Hordaland krets 10. juni, men ingenting der om utsatt frist, forteller Øyvind Mjøsund, styremedlem i klubben.

De sjekket også spam-innboksen til alle potensielle mottakere av NFF-informasjon i klubben, uten å finne noe.

Gro Tvedt Anderssen fikk flere spørsmål rundt fristen på Twitter fredag kveld, også fra Josimar, men sluttet å svare.

Fredag kveld sendte vi henne samme spørsmål som vi hadde stilt i en twittertråd.

«Kan være maktmisbruk»
I kommentarutgaven til Norges Idrettsforbunds lov står det følgende om frister:

«NIFs lov har ingen bestemmelse som regulerer påmeldingsfrist til årsmøter og ting. Det er derfor ikke hjemmel i NIFs lov for å nekte for sent påmeldte representanter å møte på årsmøtet/tinget. Det er heller ingen slik hjemmel i alminnelig foreningsrett.

For sent påmeldte representanter har derfor krav på å delta på møtet, med mindre ytre omstendigheter utenfor organisasjonsleddets kontroll umuliggjør deltagelse. Eksempel på slike ytre omstendigheter er gjeldende brannforskrifter for det aktuelle lokalet eller pålegg fra eier av lokalet med tilsvarende begrensninger mht. bruken av lokalet. Dersom det av slike årsaker må avvises representanter, anser lovutvalget det mest riktig at rettidig påmeldte representanter prioriteres, og deretter at øvrige representanter prioriteres i henhold til faktisk påmeldingstidspunkt. For representanter som ikke er forhåndspåmeldt, bør prioriteringen skje i henhold til registreringstidspunktet.»

Fristen for å delta på Forbundsting og årsmøter settes av logistiske grunner – for å få en oversikt over antall deltakere, sikre at møtelokalet er stort nok og lignende.

Altså: I henhold til loven kan ingen påmeldingsfrist være absolutt. Derimot har alle klubber som ønsker å delta krav på å være med på Tinget helt fram til Tinget starter – så lenge annen formalia er i orden og det ikke overskrider begrensninger i møtelokalet. 

Hadde NFF i det hele tatt hjemmel til å sette sin frist 11. juni som absolutt?

– Antakelig har nok ikke NFF hatt adgang til å sette frist for påmelding. Her er det NIFs overordnede regelverk som går foran særforbundenes lover og regler, skriver idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner i en epost til Josimar.

– Å endre saksbehandlingsreglene rett før årsmøtet, til fordel for den som vedtar saksbehandlingsreglene, for å oppnå et ønsket resultat, er ikke bare kritikkverdig, det er klanderverdig og kan være maktmisbruk, skriver Kjenner.

Vi har forelagt skjermdumper av NFFs kommunikasjon for Bodil Kristine Høstmælingen, leder i lovutvalget i Norges Idrettsforbund, og spurt om NFF har hjemmel til å sette en frist som absolutt.
– Lovutvalget i NIFs primære rolle er å avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger utvalget. Jeg tenker derfor at det er naturlig å rette disse spørsmålene direkte til NFF, skriver hun i en epost.

Bokoittsiden = motparten
Ressursperson i Norsk Supporterallianse (NSA), Bjørnar Posse Sandboe, er blant dem som har reagert kraftig på NFFs håndtering. Sandboe forteller at han var helt overbevist om at absolutt frist 11. juni betydde siste mulighet for påmelding.

– Det kan bety at mange ikke har fått med seg at man fortsatt kan melde seg på. Forbundet sentralt og i kretsene kan da velge å være målrettede i hvem de sender påminnelser til. Hvem fikk, hvem fikk ikke?, spør han.

– Nå ble det nylig avslørt at kretsene ble instruert i, og var enige om, å prøve å overtale breddeklubber til å stemme mot boikott. Det er så mye prestisje på spill nå, og med de siste ti årene vel i mente forventer jeg at lederne i fotballforbundet er villige til å gjøre hva som helst for å vinne voteringen. De kan ikke leve med at demokratiet ødelegger for dem, sier Sandboe.

Klubber har meldt seg på Tinget, eller ikke meldt seg på, i den tro at 11. juni var siste frist. Ved å fjerne fristen etter denne datoen, har NFF  hatt alle muligheter til å kryssjekke lista over påmeldte klubber med NSAs liste over klubber som har vedtatt boikott – og for deretter å ta direkte kontakt med klubber som ikke har et boikottvedtak og oppfordre dem til å melde seg på.
– Jeg ble spurt av en journalist om NFF hadde lagt ut full påmeldingsliste. Han hadde fått beskjed av NFF at denne var hemmelig og at det bare var tinget selv som kunne offentliggjøre den. Men kretsen i Rogaland hadde den ute. Det gir NFF et godt kort på hånden, for da er de den eneste parten som kan telle over og se om de skal rekruttere flere delegater, og eventuelt hvem de skal rekruttere.

NRK har avslørt at NFFs 18 fotballkretser har brukt en felles påvirkingsplan inn mot det ekstraodinære Tinget.

«I et skriv NRK har fått tilgang til kommer det frem at det er ønskelig at de ulike kretsstyrene og administrasjon skal kontakte klubbene i sin krets og påvirke dem til å følge NFFs innstilling om å si nei til boikott.»

Josimar er kjent med at flere ansatte i kretsene har vegret seg for å følge dette pålegget.

Til Josimar uttalte daglig leder i Trøndelag Fotballkrets, Jan-Roar Saltvik, at de ringte klubbene for å «få dem til å delta på Tinget» – ikke for å få dem til å stemme i en viss retning.. Samtidig omtalte han boikottforkjemperne som «motparten».

– Både motparten og vi gjør det samme for å få deltakelse, sa Saltvik.

NSAs liste over klubber for boikott lå åpent ute. Etter at NFFs kretser startet kampanjen for å få dem til å skifte standpunkt, er den fjernet fra NSAs hjemmeside. 

– Jeg tenkte lenge på om vi burde fjerne listen lenger tid i forkant, det ble diskutert minst tre-fire ganger. Vi visste at NFF og/eller kretsene kunne legge press på klubbene her. Men vi valgte i det lengste å holde vår sti så åpen og ren vi kunne. Når vi da ser at NFF har instruert kretsene i å forsøke å overtale klubber som har bestemt seg, og både truer med konsekvenser og tar kontakt med øvrige styremedlemmer der styreleder er avvisende, måtte vi bare skjule alle, sier Sandboe.

Tinget godkjenner innkallingen
Fredag kveld sendte vi spørsmål til Gro Tvedt Anderssen. Lørdag ettermiddag fikk vi svar.

Klubber har fått tilsendt informasjon der det står fristen for påmelding til det ekstraordinære Fotballtinget var 11. juni og at denne fristen var «absolutt». Når ble dette endret, og hvorfor?
– I innkallingen som er sendt ut til klubbene står det at påmeldingsskjema er satt til 11. juni. I fullmaktsskjema som ligger på forbundetstinget.no sto det at fristen er absolutt. Denne ble endret før 11. juni, skriver Tvedt Anderssen, som i svaret også la ved la ved utdrag fra kommentarutgaven til NIFs lov.

Spørsmålet om hvilken konkret dato dette ble endret, har ikke Gro Tvedt Anderssen svart på. 

Ettersom NFF er godt kjent med NIFs lov om frister, spurte vi henne om hvorfor de på fullmaktsskjemaet opplyste om at fristen 11. juni var absolutt, når den i henhold til loven ikke kan være absolutt. Det har Tvedt Anderssen ikke svart på.
 
Du ble intervjuet av TV2 i en artikkel som handlet om et skred av påmeldinger «før fristen 11. juni gikk ut». Hvorfor opplyste ikke du TV2 om at 11. juni ikke var den endelige fristen?
– Vi har ikke omtalt fristen som absolutt i media, og har svart på både spørsmål om påmeldinger og tekniske spørsmål om tinget hver dag. Inkludert den siste uken.    

Er det god organisasjonskultur at man endrer fra en absolutt frist til at det ikke er absolutt likevel?
– I NIFs kommentarutgave er dette godt beskrevet. NFF følger denne praksisen på sine forbundsting. I år er fristen satt en uke i forkant, både for å gå gjennom fullmakter, møtekapasitet og opplæring i digitalt møtesystem.

Kan innkallingen til det ekstraordinære Fotballtinget nå godkjennes?
– Det er tinget som godkjenner innkalling.

Hadde NFF hjemmel til å sette fristen 11. juni som «absolutt»?
– I kommentarutgaven står også at arrangøren kan sette frister. Det er denne praksisen NFF følger. I innkallingen står det ikke at denne fristen er absolutt.

Ved å fjerne fristen, oppstår et vindu på én uke der det var mulig å oppmuntre flere til å delta på Tinget. Har fotballkretsene benyttet den muligheten til å oppfordre klubber uten boikottvedtak til å stille?
– Det er lovene som bestemmer fristen. På grunn av stor pågang og spørsmål fra klubber, blant annet fra klubber som skulle ha styremøte eller årsmøte denne uken, ble det i et nyhetsbrev til alle klubber fredag 11. juni varslet at påmeldingsportalen ville være tilgjengelig også i påfølgende uke. Dette for at alle klubber får samme informasjon. 

Oppfølgingsspørsmålet om alle klubber har mottatt dette nyhetsbrevet, svarte ikke Tvedt Anderssen på før publisering av artikkelen.

Etter publisering, fikk vi epost fra Gro Tvedt Anderssen der hun skriver følgende.
– Alle klubber får nyhetsbrev fra NFF. Dette nyhetsbrevet er sendt til styreleder, daglig leder, offisiell klubbadresse, styremedlem, nestleder, gullmerkeinnehaver, æresmedlemmer, kretsadresse, utvalg og komiteer. Alle disse adressene er hentet fra roller i FIKS.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.