– Vi har en viktig jobb foran oss

Foto: Morten Brun / Akershus fylkeskommune
Foto: Morten Brun / Akershus fylkeskommune

Bør Yngve Hallén bli sittende som fotballpresident? Vi tok en prat med Marianne Brynildsen, leder av valgkomiteen som skal innstille til nytt NFF-styre.

Tekst Lars Johnsen

Valgkomiteens innstilling til nytt NFF-styre skal være klar 15. januar. Fristen for å sende inn forslag til kandidater var 1. september?
Ja, men vi gjør som vi har gjort tidligere – vi tar i mot innspill helt inn mot innstillingen. Men vi må ha en arbeidsfrist, en frist å forholde oss til, og den var 1. september.

Har valgkomiteen fått inn mange forslag til kandidater?
– Jeg kan ikke kommentere noe rundt det nå. Vi har gått bredt ut, og først nå skal valgomiteen starte sitt arbeid med å sette sammen et best mulig forbundsstyre, men også komiteer, nemnder og utvalg.

Kan du si noe om hvor mange forslag dere har fått?
Nei. Å gå igjennom alle innspillene vi har fått, er det arbeidet vi skal gå i gang med nå.

Hvordan fungerer prosessen?
– Valgkomiteen har en arbeidsfom som består i at vi har samtaler med medlemmer av forbundsstyret, med lederne av DF-02 (interessorganisasjonen for 2. divisjonsklubbene. Journ. anm), Norsk Toppfotball og Serieforeningen for kvinner (SKF) og vi er også på møter hos de samme organisasjonene der vi informerer om vårt arbeid. Det er en toårig prosess – når det ene valget er ferdig, begynner vi på nytt. Så sender vi brev til hele organisasjonen og ber om å få innspill. Dette gjorde vi i juni i år.

Når du sier «hele organisasjonen», da mener du hele Fotball-Norge – alle interesseorganisasjoner og kretser?
– Ja. Og jeg orienterte også om dette på fotballtinget i fjor at vi kom til å sende brev, ikke bare til kretsene, men også til klubbene. Vi la også ut informasjon på fotball.no der vi informerte om at vi ønsket innspill. Vi ønsker å nå ut til absolutt alle.

Det betyr at hvem som helst kan komme med forslag til kandidater – det må ikke komme fra kretsene eller interessorganisasjoner?
– Absolutt. Hvem som som representerer krets, klubb eller formelle organisasjonsledd helst kan sende inn forslag.

Dere kommer til å jobbe med dette hele høsten. Hvordan foregår arbeidet?
– Det ene er en ren informasjonsrunde vi skal ha med alle igjen, der vi forteller om arbeidet. Og så setter vi oss ned og går igjennom alle innspillene vi har fått. Vi innkaller alle lederne av interesseorganisasjonene (SKF, DF-02 og NTF) og leder av kretsapparatet til en samtale.

Er det noen i dagens styre som ikke ønsker en ny periode?
– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Det faller inn under arbeidet vi nå går i gang med.

Hvilken bakgrunn og kompetanse er det dere ser etter hos kandidatene til NFF-styret?
– Det vi sier er at vi skal sette sammen et best mulig styre og best mulige utvalg, nemnder og komiteer.

Siden 2010 har styrelederen i NTF (2010: Einar Schultz. 2012: Bjarne Berntsen) vært valgt som visepresident i NFF. Kommer det til å fortsette?
– Dette er en del av den arbeidsprosessen som vi skal inn i. Jeg vil ikke kommentere det nå.

Det er ingenting i vedtektene til NFF om at fotballens sterkeste interesseorganisasjon skal sitte i styret. Har det blitt en presedens?
– Nei, det er ikke slik at sånne ting «blir presedens», det har skjedd fordi man har den valgt den løsningen hvor en visepresident kommer fra topp og en fra bredde.

Hvem bør kommentere det, presidenten selv?
– Det ligger i valgkomiteens mandat å vurdere styresammensetningen. vår oppgave er til enhver tid å foreslå et best mulig forbundsstyre til beste for norsk fotball.

Angående det poenget tenker vi mer generelt, ikke akkurat på dette valget: Presidenten i NFF, som er president på heltid, er den eneste i NFF-styret som er betalt. Styrelederen i NTF er også lønnet styreleder på heltid og har kontor på Ullevaal – gir det toppfotballen en helt annen påvirkning enn andre deler av fotballen har?
– Dette er saker som vi skal ta i valgkomiteen, som jeg ikke vil kommentere her og nå.

Så dette er noe dere vil diskutere?
– Dette er ting vi skal ta opp i valgkomiteen.

Som leder i NTF skal han snakke toppfotballens sak, men som visepresident i NFF skal man ta avgjørelser for hele norsk fotball. Kan det føre til interessekonflikter?
– Valgkomiteens oppgave er å sette sammen best mulig styre, komiteer, utvalg og nemnder. Jeg må holde meg til det.

Ønsker du at Yngve Hallén får en ny periode som president?
– Jeg kommer ikke til å kommentere noen verdens ting om det arbeidet valgkomiteen nå har gått i gang med. Det ligger en stor jobb foran oss og vi ønsker å ha gode prosesser fram til innstillingen foreligger.

Har du noe relasjon til ham, utover det at han er president i NFF og du sitter i valgkomiteen?
– Jeg snakker med alle i nemnder, komiteer og forbundsstyret. Det har hele valgkomiteen. Vi har møter i alle nemnder og komiteer og er i dialog med alle. Det er et stort og omfattende arbeid og vi skal snakke med alle.

Under hans første periode ble det inngått en TV-avtale som Yngve Hallén utad sier han var mot, men som han internt trumfet igjennom. Kan vi ha en fotballpresident som taler med flere tunger?
– Det kan jeg ikke kommentere.

Hvorfor ikke?
– Valgkomiteen har en oppgave som består i å sette sammen best mulig forbundsstyre. Jeg gir ikke noen kommetarer til det. Nå må vi gjøre jobben vår.

Du vil komme til å si «ingen kommentar» på alt om Yngve Hallén; som Dilling-sparkingen, Solbakken-granskningen, «Fotballagenten»-granskningen, lovforslaget til idrettstinget som ikke var forankret i Fotball-Norge, «regnbueflagg»-saken, Drillo-sparkingen, vinglete uttalelser om Sepp Blatter og «Handshake for Peace»?
– Ja. Nå skal vi sette oss ned og gjøre vår jobb og så skal vi legge fram innstillingen vår 15. januar.

Valgkomiteen innstiller til styret i NFF, mens NFF-styret bestemmer hvem som skal sitte i styrene til NFFs datterselskaper. Du er selv styremedlem i fire av NFFs datterselskaper, oppnevnt til å sitte der av NFF-styret. Kan det være en habilitetskonflikt?
– Nei. Jeg mener at det ikke er det. På den måten får jeg god innsikt i hele organisasjonen gjennom at jeg er medlem av de forskjellige styrene og sitter i valgkomiteen. Jeg mener det er en styrke at jeg sitter både i valgkomiteen og i de styrene. Valgkomiteen er et team på seks personer som samlet leverer en innstilling.

At folk fra valgkomiteen, som innstiller styret, kan bli plukket ut til flere styreverv av de samme menneskene man selv innstilte til verv i NFF-styret. Er det et greit system?
– Jeg bare gjentar: jeg har blitt valgt til det. Jeg har vært leder av Oslo Fotballkrets tidligere, og har blitt spurt om å sitte i de styrene og det takket jeg ja til. Da de andre medlemmene gikk ut av valgkomiteen i 2012, ble jeg leder.

Du ser ikke noe habilitetsproblem?
– Jeg opplever dette som veldig ryddig og greit og dette er det full åpenhet om.

Styreleder i flere av NFFs datterselskapet er Jan Halstensen, som er tidligere leder av valgkomiteen. Ser du at det lett kan føre til anklager om at man får en styreplass som påskjønnelse for å innstille de riktige menneskene?
– Nei, jeg har blitt oppnevnt til styrevervene fordi jeg kan tilføre kompetanse til styrene. Jeg opplever at prosessene rundt dette har vært ryddige. Det er som sagt full åpenhet.

Ser du noen habilitetsproblemer ved å sitte i flere styrer sammen med Jan Halstensen, som innstilte Yngve Hallén og jobbet mot Sondre Kåfjord da han var leder av valgkomiteen, når du selv leder komiteen som skal ta stilling til om Yngve Hallén skal få en ny periode?
– Jeg må bare gjenta det jeg har sagt tidligere. Jeg opplever at dette er ryddig, jeg sitter som leder av valgkomiteen og i disse styrene. Utover det har jeg ingen kommentar.

NIFs lov §2-8 handler om habilitet og gjelder alle utvalg og komiteer. «En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse […] når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.» Som styremedlem i NFF-eide selskaper, skal du være med å innsette selskapenes konsernledelse. Er det problematisk?
– Jeg har ikke noe kommentar utover det jeg har sagt. Jeg opplever det som en styrke at jeg kjenner organisasjonen både gjennom mitt verv i valgkomiteen og gjennom mine verv i styrene. Det er full åpenhet om mine roller i styrene og min rolle i valgkomiteen.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.