– Et system som som er lett å utnytte

Skaset
Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset mener flere forhold tyder på at lederen av valgkomiteen i NFF er inhabil. Han mener idretten preges av kameratkultur og at den ikke har noe forhold til allmenne habilitetsregler.

Tekst Lars Johnsen

– Flere forhold tyder på at Brynildsen kan være inhabil, sier tidligere idrettspresident Hans B. Skaset om Marianne Brynildsen

Brynildsen er leder av valgkomiteen i Norges Fotballforbund som i løpet av høsten skal innstille til nytt styre i NFF, samtidig som hun er styremedlem i fire av NFFs datterselskaper. For styrevervene mottar Brynildsen et årlig honorar på 50 000 kroner. Det er styret i NFF som oppnevner hvem som skal sitte i styrene til forbundets datterselskaper.

Josimar intervjuet Marianne Brynildsen i forrige uke (les hele intervjuet HER). På spørsmål om det var en habilitetskonflikt knyttet til hennes mange roller i NFF, svarte hun dette:

«Nei. Jeg mener at det ikke er det. På den måten får jeg god innsikt i hele organisasjonen gjennom at jeg er medlem av de forskjellige styrene og sitter i valgkomiteen. Jeg mener det er en styrke at jeg sitter både i valgkomiteen og i de styrene. Valgkomiteen er et team på seks personer som samlet leverer en innstilling.»

Advokat og ekspert på konkurranserett Bjørn A. Immonen sa til Josimar at det var helt irrelevant at hun selv mente hun ikke var inhabil.

«Saken fremstår etter min oppfatning i beste fall som uryddig, og det kan åpenbart stilles spørsmål ved hvorvidt valgkomiteens leder er habil», sa han og fikk støtte av idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner.
«Basert på Brynildsens svar i intervjuet dere gjorde med henne, heller jeg mot at hun er inhabil.»

«Godt utenfor habilitetsregelverket»
Norges kanskje fremste autoritet på idrettspolitikk, Hans B. Skaset, er tydelig i sin vurdering i habilitetsspørsmålet.

– Vurdering av habilitet starter med en selv. Man må stille seg kontrollspørsmålet «kan andre oppfatte meg som inhabil». Er svaret «ja», er man inhabil. Det er ikke hva du selv synes, det er hva andre folk vil mene om habiliteten som teller. Om andre vil kunne mene at du er inhabil, da er du det, slår Skaset fast.

Habilitet handler om å være fri fra bindinger. Det er ikke dagens leder av valgkomiteen, ifølge Skaset.
– Hun er involvert i flere NFF-selskaper og skal samtidig være med å innstille til nytt styre i NFF, som igjen oppnevner styremedlemmer til datterselskapene i NFF. Hun er godt utenfor habilitetsregelverket.

Når vi presenterer Hans B. Skasets argumenter for Marianne Brynildsen, ønsker hun å svare per epost:
– Jeg ble oppnevnt av generalforsamlingen til styreverv i datterselskapene da jeg var leder av Oslo fotballkrets. Og jeg har senere takket ja til forlengelse av styreperioden også som leder av valgkomiteen. Som nevnt tidligere mener jeg det er en fordel at valgkomiteen har best mulig innsikt om norsk fotball totalt sett. Dette er informasjon som er tilgjengelig i NFF sin årsrapport (side 73 og side 83), skriver hun.

Foto: Morten Brun / Akershus fylkeskommune
Foto: Morten Brun / Akershus fylkeskommune

I alle fire styrene Brynildsen sitter i, er Jan Halstensen styreleder. Han er tidligere leder i valgkomiteen, og var aktiv i å få fjernet Sondre Kåfjord og innstille Yngve Hallén som president før Fotballtinget i 2010 (les hvordan i vår dokumentar «Presidenten» HER).

Brynildsen ble valgt inn i valgkomiteen ved Fotballtinget i 2010, og siden 2012 har hun vært leder. Et halvt år etter Fotballtinget i 2012, der Brynildsen og valgkomiteen hadde innstilt Yngve Hallén til en ny periode, ble hun ifølge Brønnøysundregistrene oppnevnt til å sitte i styret til tre NFF-datterselskaper: Ullevaal Business Class AS, Ullevaal Stadion Idrett AS og Aktieselskapet Ullevaal Stadion. Det fjerde, Ullevaal Arena AS, ble opprettet i januar 2015.

På bakgrunn av Brynildsens svar over, og opplysningene fra Brønnøysund, sendte vi over tre oppfølgingsspørsmål:

Du skriver at du ble oppnevnt til styreverv i datterselskapene da du «var leder av Oslo fotballkrets, og senere takket ja til forlengelse av styreperioden også som leder av valgkomiteen».  Ifølge Brønnøysund-registrene kom du inn i styrene i november 2012 – altså skjedde dette etter at du var kommet inn i valgkomiteen (fra tinget 2010), og etter at du hadde tatt over som leder (fra tinget 2012). Er ikke det riktig?

Hvorfor er det en styrke at du sitter i styret til UBC, Ullevaal Stadion Idrett, Aktieselskapet Ullevaal stadion og Ullevaal Arena AS?

Er det ikke derimot grunn til å sette spørsmålstegn ved din habilitet ved å sitte i disse fire selskapene, ettersom Jan Halstensen, din forgjenger som leder i valgkomiteen, er styreleder i samtlige selskaper – og som var en pådriver for at Sondre Kåfjord måtte gå og Yngve Hallén tok over som president?

– Jeg ble på Forbundstinget i 2010 valgt inn i valgkomiteen, innstilt av fotballkretsene. Jeg tok over som leder av valgkomiteen i 2012 etter Ulla Britt Kristensen. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentar, skriver hun i en epost.

 «Kameratkultur»
Hans B. Skaset, som også er tidligere professor ved Norges idrettshøgskole, mener at idretten ikke har noe forhold til allmenne habilitetsregler.
– I idretten er bevisstheten lav i sånne saker. Det gjør at noen kan være meget bevisst på hva de gjør – og de gis muligheter til å sikre seg interesser.

Sagt med andre ord: Det er et system det er lett å utnytte for den som vil.
 Ja. Idretten preges av en kameratkultur, som ikke ser på seg på selv som ansvarlig overfor offentlige regler som gjelder for habilitetspørsmål. Idrettens lover ligger tett opp mot det som gjelder for offentlig forvaltning, men idretten er ikke i nærheten av å ta dette på alvor. En valgkomité burde egentlig kommet fra utsiden. I stedet vil man ha «folk på innsiden, som kjenner organisasjonen» og da går habiliteten tapt.

Norsk Tipping er en av de aller viktigste bidragsyterne til norsk fotball, både med tanke anleggsutbygging gjennom spillemidlene og gjennom direkte sponsing. De ønsker ikke å ta stilling til habilitetsspørsmålet.
– Det er ikke Norsk Tippings oppgave å blande oss opp i hvordan fotballen organiserer seg, og vi kjenner ikke til saken du bringer opp. Vi tar for gitt at norsk fotball styres i henhold til gjeldende regelverk. Skulle det vise seg at noe ikke er helt riktig, har vi tillit til at eventuelle avvik korrigeres, skriver Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, i en sms til Josimar.

Det er kulturdepartementet som fordeler spillemidlene, som i 2015 beløper seg til 2,2 milliarder kroner. Kulturminister Thorhild Widvey forutsetter at Norges Fotballforbund opptrer ryddig.
– Det er viktig å hegne om idrettens autonomi. Det er de, og ikke offentlige myndigheter, som kan mene noe om hvem som skal velges til ulike verv innenfor idretten. Det er selvsagt viktig at en organisasjon som forvalter offentlige midler på vegne av mange medlemmer opptrer ryddig. Jeg forutsetter at dette også gjelder fotballen, sier Widvey.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjonen for klubbene i de to øverste divisjonene på herresiden, Leif Øverland, har heller ingen mening om habilitetsforholdet.
– Vi i NTF er involvert i prosessen knyttet til valgkomiteens arbeid og er godt tilfreds med det. Styret skal ha møte med valgkomiteen førstkommende torsdag. Jeg har ingen mening om dette.

Styreleder i NTF er Bjarne Berntsen. Han er også visepresident i NFF.
– Jeg forholder meg styret og til Bjarne Berntsen som styreleder i vår organisasjon. Som administrativ leder i NTF, skal jeg representere interessene til de profesjonelle klubbene, og være en hjelp for dem, sier han.

Valgkomiteen består av seks personer. Disse velges på Fotballtinget, og innstilles fra Norsk Toppfotball (en person), Serieforeningen for kvinner (en person), Divisjonsforeningen 02 (en person), fotballkretsene (to personer) og NFF-styret (en person).

«Tinget unndratt opplysninger»
Marianne Brynildsen har vært leder i valgkomiteen som har innstilt Yngve Hallén til to gjenvalg.
– Når det legges fram forslag på hvem som innstilles til å sitte i valgkomiteen, må opplysninger om alle rollene og bindingene disse personene måtte ha legges fram skriftlig. Hvis ikke, blir tinget unndratt opplysninger og kan derfor ikke vurdere noens habilitet. At dette legges fram for tinget er et absolutt krav, mener Skaset.

Foran hvert Fotballting lager NFF «Tingheftet» som alle delegatene får, med oversikt over saker som skal opp, valg, endringer i reglement, hvem som er innstilt og ellers alle praktiske opplysninger man trenger.

«Tingheftet» for Fotballtinget 2014 nevner ikke Brynildsens roller som styremedlem i fire av NFFs datterselskaper.

Vi ringte Yngve Hallén. Han henviste oss til lovkomiteen i NFF om vi ønsket en kommentar om habilitetsvurderinger. Men ifølge lovkomiteens leder har ikke de noe mandat til å påse at habilitetsreglene følges.

Ingen kontroll- eller tilsynsmulighet
Henning Harborg, leder av lovkomiteen, sier det ikke er noen praksis for at valgkomiteens medlemmer orienterer tinget om øvrige verv.
– Det er ikke noen tradisjon for å opplyse om det. Valgkomiteens medlemmer må selv våke over egen habilitet. De står til ansvar for tinget. Og enhver delegat kan ta opp det på tinget.

Lovkomiteen har ikke vurdert habiliteten til lederen i valgkomiteen.
– Det spørsmålet er ikke forelagt oss. Vår rolle er å bistå i avviklingen av Fotballtinget, og vi går gjennom alle forslag om endringer av fotballens lover og reglementer. Ellers er vi et rådgivende organ. Om valgkomiteen eller andre hadde spurt oss om å vurdere valgkomitélederens rolle, så hadde vi kunnet gjøre det, som vi ville gjort med alle andre forespørsler fra forbundets forskjellige organer. Men det spørsmålet har ikke kommet opp, og jeg ser ikke noe spesielt ved det.

Ifølge Harborg er det ikke lovkomiteen som skal påse at reglementet følges.
– Nei, vi har ikke noen kontroll- eller tilsynsmyndighet. Skulle et medlem av valgkomiteen anses inhabil når personen legger fram en innstilling, er det tinget som skal ta opp dette, sier Harborg.

Hans B. Skaset mener imidlertid at lovkomiteen bør kunne se på dette.
– Jeg mener at det er lovkomiteen i NFFs oppgave å påse at habiltetsreglene følges, og lovkomiteen bør generelt bidra til økt lovkyndighet i organisasjonen, sier han, og fortsetter:
– Saker som er vanskelig å ha med å gjøre, ønsker man helst ikke å ta i – så enkelt er det. Lovkomiteen kan forelegges spørsmål av denne art, og dermed agere. Sånn det fungerer i de fleste byråkratiske prosesser er at det må åpnes en sak, noen må melde fra, for at noen skal vurdere forholdet. Om ingen forelegger dette spørsmålet for lovkomiteen, blir ingenting gjort. Men: Lovkomiteen bør selv kunne vurdere om at virksomheten til forbundet er innenfor eller utenfor lovverket, og denne saken angår virksomheten til NFF, sier Skaset.

Siden delegatene på Fotballtinget ikke opplyses om hvilke andre verv medlemmer av valgkomiteen har, har delgatene ingen mulighet til å vite dette – med mindre de selv gjør research på hvert enkelt valgkomitémedlem.
– De som innstiller valgkomitémedlemmene plikter også å sørge for at habiliteten er ivaretatt. Når valgkomitemedlemmene presenteres, skal det opplyses om verv og roller. Hvis ikke, står tinget i fare å velge folk som er inhabile, sier Skaset.

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.